Sentrale Begreper

Bærekraftig utvikling:
Bærekraftig utvikling betyr å utnytte resursjene våre på jorden på en forsvarlig måte, slik at fremdidige generasjoner kan dra nytte ut av de samme resursjene.
Å bruke opp mye fossil energi, sånn som vi gjør idag, er ikke bærekraftig utvikling. For at det skal være bærekraftig må man ta energi fra kilder som ikke blir borte. Disse er for eksempel vann, vind og bølgekraft.

Føre-var-prinsippet:
Føre-var-prinsippet betyr å gjøre det vi kan for å bedre miljøet uansett om det er menneskeskapt eller ikke. Grunnen til dette er at vi ikke vet sikkert om klimaforandringene er menneskeskapt, men hvis de er det og vi ikke gjør noe med det kommer vi til å ødelegge klimaet. En annen faktor er at en dag i fremtiden kommer miljøet til å bli forandret på grunn av menneskene, så derfor bør vi sette ned utslippene nå så vi slipper å få blod på hendene, uavhengig om klimaendringene er menneskeskapt eller ikke.

Usikker kunnskap:
Usikker kunnskap er kunnskap vi ikke vet alt om, men vi tror vi vet en del av. Usikker kunnskap gir oss alikevell nok informasjon om et emne/tema til å bruke kunnskapen i vårt arbeid. Vi vet for eksempel ikke alt om klimaendringene, men vi vet nok til at vi kan bruke kunnskapen på en god måte.
Økologiske suksesjoner: gradvise endringer i organismesamfunn eller økosytemer. Endringene skjer i en bestemt retning og foregår over land tid.

Primær suksesjon:
En økologisk suksesjon som starter "på bar bakke"

Sekundær suksesjon:
En økologisk suksesjon som ikke starter "på bar bakke"

En bærekraftig utvikling av samfunnet:
Utvikling som imøtekommer dagens behov uten å ødelegge framtidlige generasjoners muligheter for å dekke sine behov.

Lokal miljøutfordringer:
Knyttet til problemer på et "lite område", løses gjennom tiltak på lokalt nivå

Global miljøutfordringer:
Knyttet til problemer på et "stort område", rammer mange mennesker, må løses gjennom nasjonalt, regionalt og lokalt nivå.

Økologi:
Læren om sammenhengene og samspillet i naturen.

Art:
Alle individer som naturlig kan få fruktbart avkom med hverandre.

Populasjon:
Alle individer av en art i et bestemt område. En populasjon blir også kalt en stamme eller bestand.

Samfunn:
Alle populajoner av planter og dyr som normalt lever sammen i et område.

Tankekart
okologi.jpg

Kilder:
- http://no.wikipedia.org/wiki/Føre-var-prinsippet
- http://no.wikipedia.org/wiki/Populasjon
- http://no.wikipedia.org/wiki/Økologi

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License