Malet For Opplaeringen Er At Eleven Skal Kunne

Læreplanen sier at du skal kunne dette:

beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
undersøke et økosystem og vurdere hvor det er i suksesjonsprosessengjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette
vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg og energibruk
velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger disse konfliktene kan få for lokalbefolkning og for verdenssamfunnet
gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer
gi eksempler på naturforvaltning og endring av naturmiljøer som får konsekvenser for urfolk i Norge og i andre land

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License