Biomasse Som Energikilde

Biomasse er trær og planter, det er organisk avfall fra husholdninger, landbruk og industri. Biomasse regnes som den fjerde største energiressursen på jorda, attpåtil er den fornybar.
2458_2007-0128-cherry-tree.jpg

Energien som ligger lagret i biomassen, kommer fra solstrålingen via fotosyntesen. Ved fotosyntesen blir energien i fotonene omdannet til kjemisk energi i karbohydrater og oksygen. Denne energien kan omformes videre til andre og mer nyttige energiformer, blant annet til varmeenergi. Derfor er biomasse en veldig nytig energikilde.

Selv om menneskene har fortsatt å brenne biomasse siden det første bålet så dagens lys, og det begynner å bli noen millioner år siden, har ikke det ført til noen økning av CO2 i atmosfæren.

Målbar menneskeskapt økning av CO2 i atmosfæren ble ikke registrert før man begynte å brenne kull, et fossilt brensel. Det betyr at CO2 som blir frigjort ved brenning av biomasse, blir fanget opp av planter og trær og at den via fotosyntesen blir omdannet til ny biomasse.
getimage_tb.asp?TableID=115&DataField=Center&IdentityColumn=BilledeID&ID=1436

Når vi brenner ved eller andre former for biomasse, får vi frigjort energien som i sin tid kom fra sola, men nå som varmeenergi. Samtidig blir det dannet CO2, som blir sendt tilbake til atmosfæren. Det går fram av likningen for forbrenning.

Hvis nye trær gror opp der de gamle ble hugget og saget opp til ved, vil de nye trærne binde CO2 fra atmosfæren ved hjelp av fotosyntesen. Det går fram av reaksjonsligningen for fotosyntesen.

Den delen av biomassen som ikke blir brukt som brensel direkte, men i stedet går med til papirproduksjon, bygningsmaterialer eller møbler, vil i sin tur sende CO2 tilbake til atmosfæren, enten ved at det brennes som søppel, eller at det med tiden råtner. Det dannes nemlig like mye CO2 enten biomassen blir brent i en ovn eller råtner i skogen. Fossilt brensel trenger flere millioner år på å nydannes. Biomasse en derfor en fornybar energikilde.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License