Hydrogen Som Energibaerer
hydropoptimus.jpg
Hydrogen fuel cell
http://www.hydrogen-fuel.org/hydrogen_fuel_greenage.jpg

Det er en stor sammenheng mellom energiforbruk og menneskers levestandard. Befolkningstilveksten og lystet til å forbedre menneskers levekår i Asia, Afrika og Syd Amerika vil øke sterkt de nærmeste hundre årene. I den vestlige verden ble teknologien for å bruke fossilt brennstoff utviklet i tider hvor det var lett tilgjengelig for ressursene. Men som vi vet tar det flere hundre millioner år for fossilt brennstoff å dannes, og hvis energiforbruket i U-land stiger kraftig (noe som kommer til å skje) vil det mest sannsynlig være for lite fossilt brennstoff til å dekke etterspørselen.

Forbrenning av fossilt brennstoff resulterer i store miljøproblemer og miljøskader. Utslippene fra forbrenningen slipper ut en rekke gifter som er farlig for menneske, inklusivt kreftfremkallende stoffer. Klodens klima bil også forandret ved forbrenning av fossilt brennstoff. Utslippene fører i store mengder til økt temperatur og det kan i verste fall få temperatur økningen ut av kontroll.I tillegg til at flere forskeres hypotese er at fossilt brennstoff ikke kommer til å strekke til, er det også svært farlig for kloden og derfor har flere kommet fram til at fossilt brennstoff bør byttes ut med andre energiformer. Hvis vi bruker alt det fossile brennstoffet på kloden kan det være for sent å snu før miljøet forandrer seg. Derfor vil fremtidens energi komme fra en rekke fornybare energikilder, primært energiformene solenergi, bioenergi, vannkraft og vindenergi.

En aktuell energibærer som er passende for transportsektoren er hydrogen. Hydrogen gassen finnes ikke i store mengder naturlig på jorden. Gassen må derfor framstiller før den kan brukes som en erstatting for fossilt brennstoff. Siden hydrogen ikke finnes naturlig i storemengder kaller man ikke hydrogen for energikile, men energibærer. Det er spådd at hydrogen kommer, i løpet av de neste 10årene, til å spille en viktig rolle som ny ressurs for klodens befolkning.

klokebiler.jpg
Hydrogen bil
http://www.ornl.gov/info/ornlreview/v38_1_05/images/a06_hydrogen_full.jpg

Hydrogen kan framstilles på mange forskjellige måter, men hydrogen trenger andre energikiler for å framstilles, som foreksempel solceller, fossilt brennstoff, biomasser eller rennende vann er blant annet noen av energikildene som kan fremstille hydrogen. Eksempelvis kan vi nevne tre måter vi kan framstille hydrogen. Første måten er ved elektroanalyse av vann. Når vi gjør elektrolyse av vann tilsatt litt NaOH gir det hydrogenen dobbelt så stort volum som oksygen. Den elektriske energien anvendes her for å spalte vannet. Ved motsatt prosesss reagerer oksygenene og hydrogenene med hverandre og energi blir frigjort. Den er spesielt denne metoden for fremstilling av hydrogen som er den mest aktuelle for fremtidens energisystemer. Dette er grunnet at at framstillingsmetoden kan utnytte elektrisitet som er produser av fornybare energikilder.
En annen framstillingsmåte er framstilling i laboratorier. Hydrogen fremstilles ved hjelp av sink og saltsyre. Denne metoden er ikke egnet for industriell virksomhet, etter som at den ikke er lønnsom. Hydrogenen som er framstilt i laberatorie er dessuten brennbar og eksplosiv i kontakt med oksygen. Derfor er den svært upassene for en rekke ting, som foreksempel hydrogen drevet bil.
Den siste framstillings måten som vi tar for oss er ved hjel av metan. I industrien fremstilles ofte hydrogengassen av metan. Metanen finner vi i naturgasser i nordsjøen for eksempel. Framstillingsmåten foregår ved at metan og vanndamp under høyt trykk og høy temperatur reagerer med hverandre og da dannes det hydrogen og karbondioksid. Ved hjelp av diverse ulike kjemiske og mekaniske prosesser skiller man hydrogen og karbondioksid. Mesteparten av verdens hydrogen produksjon foregår på denne måten. Hvor miljøvennlig prosessen er avhenger av hvilken grad det lar seg gjøre å hindre at avfallstoffet CO2 slipper ut i atmosfæren. Det finnes forøvrig enda flere måter å fremstille hydrogen på.

minmormedpung.jpg
"Hydrogenets reise"
http://am35.files.wordpress.com/2009/02/hydrogen_cycle.jpg

Hydrogen bærer/flytter energien fra disse energikildene til et hydrogendrevet energikraftverk, brenselcelle eller en hydrogendrevet motor. Når vi flytter energien fra et ledd til et annet ledd får vi en energioverføring. Med andre ord er ikke hydrogen en kilde til energi, men ved hjelp av hydrogen kan energien fra energikilder flyttes ved hjelp av hydrogen som energibærer og utnyttes i foreksempel, biler, hjem (ved hjelp av brenselceller) og diverse andre ting.
Mange fornybare energiformer krever lagring, omvandling og transport. En energibærer som er velegnet for transport er hydrogen. Hydrogen er forurenser ikke, har et høyt energiinnhold og kan bruker i forbrenningsprosess og elektriske produkter ved hjelp av brenselceller.
Nå vet vi litt mer om hydrogen. Mest sannsynlig har hydrogen i framtiden er veldig viktig rolle i dagens samfunn. Hydrogen er for det første miljøvennlig. Ved å gjøre miljøfiender som fabrikker og biler om til hydrogendrevet kan man redusere og kanskje reversere global oppvarming. Hydrogen vil også kunne erstatte fossile brennstoffer. Hydrogen er det nye bensin, hydrogen vil kanskje om 100 år være den eller en av de viktigste kildene vi har til energi.

hydrogen.jpg
Hydrogen Atom
http://themoderngreen.com/wp-content/uploads/2008/10/hydrogen-atom.jpg

kilder:
http://ndla.no/nb/node/28546
http://www.hydrogen.no/hydrogen/hydrogen-som-energiberer

Add a New Comment
or Sign in as Wikidot user
(will not be published)
- +
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License