Om Baerekraftig Utvikling

tilbake til hovedsiden

Mangfold i naturen (Bærekraftig utvikling) Beskrivelse av hovedområde
Mål for opplæringen er at eleven skal kunne:

* beskrive suksesjonsprosesser i et økosystem
* undersøke et økosystem og vurdere hvor det er i suksesjonsprosessen
* gjøre rede for faktorer som virker inn på størrelsen til en populasjon
* forklare hva som ligger i begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig utvikling, og gi eksempler på dette
* vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg og energibruk
* velge ut og beskrive noen globale interessekonflikter og vurdere hvilke følger disse konfliktene kan få for lokalbefolkning og for verdenssamfunnet
* gjøre greie for hvordan det internasjonale samfunnet arbeider med globale miljøutfordringer
* gi eksempler på naturforvaltning og endring av naturmiljøer som får konsekvenser for urfolk i Norge og i andre land.
*
EarthinOurHands.jpg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License