Om Biologisk Mangfold

Mangfold/biologisk mangfold er bettegnelsen på Biologisk mangfold er et begrep som omfatter alle variasjonene av livsformer som finnes på jorden. Mangfold er hvordan planter, dyr og mikroorgansiemr, arvestoffet deres spiller sammen og utfyller hverandre. samspillet de er en del av. Mangfoldet i naturen kan deles inn i tre katogorier.

Artsmangfold
Genetisk mangfold
Økologisk mangfold

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License