Økosystemer

Et økosystem er alle dyre- og plantesamfunn i et område, sammen med det miljøet som omgir dem.

Økosystemer blir delt inn i tre hovedgrupper:
1. Hav (marine økosystemer)
2. Ferskvann (limniske økosystemer) f.eks. innsjøer, tjern og dammer. Rennende vann (elver og bekker) blir ofte regnet som en egen type, såkalte lotiske økosystemer.
3. Landjorda (terrestriske økosystemer), f.eks. myr og fjell, barskog og løvskog, eng lynghei,

Økosystemet drives av sola som energikilde

Det foregår tre viktige prossesser i alle økosystemer:
- næringskjeder
- energistrømmer
- mineralkretsløp

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License