Mål for arbeidet

Mål for arbeid med bærekraftig utvikling
(lærerplanmål)

*beskrive og forklare suksesjonsprosesser i økosystem.

*forklare begrepene føre-var-prinsippet, usikker kunnskap og begrepet bærekraftig, utvikling, samt gi eksempler på dette.

*gi eksempler på naturforvaltning og endring av naturmiljøer som får konsekvenser for urfolk i Norge og i andre land.

*gjøre rede for hvordan vi internasjonalt arbeider med globale miljøutfordringer.

*forklare faktorer som har betydning for størrelsen på en populasjon.

*undersøke og utforske ulike økosystem og vurdere hvor det er i suksesjonsprosessen.

*velge noen globale interessekonflikter, vurdere og finne ut hvilke følger disse konfliktene kan få for lokalbefolkning og verdenssamfunnet.

*vurdere miljøaspekter ved forbruksvalg og energibruk.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License